Dekret wizytacyjny Księdza Biskup - Parafia pw. Błogosławionej Poznańskiej Piątki w Poznaniu

Parafia rzymskokatolicka pw. "Błogosławionej
Poznańskiej Piątki" w Poznaniu
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA
Parafia pw. Błogosławionej Poznańskiej Piątki
Poznańska Piątka
Przejdź do treści

Menu główne:

Dekret wizytacyjny Księdza Biskup

Archiwum - Pozostałe > Listy oraz komunikaty

BISKUP GRZEGORZ BALCEREK
Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku
N. 689/2016

 DEKRET

Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego w dniach 7 i 8 lutego 2016 roku dane mi było przeprowadzić pierwszą wizytację kanoniczną w parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki” w Poznaniu, której proboszczem jest ksiądz Jacek Rogalski.
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi, Księdzu Wikariuszowi i wszystkim Współpracownikom bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie wizytacji. Wszystkim Wiernym dziękuję za radość spotkania i wspólną modlitwę podczas uroczystości liturgicznych.
Wizytując parafię głosiłem Słowo Boże podczas Mszy św. w kaplicy, udzieliłem sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży, ochrzciłem dwoje dzieci, spotkałem się z przedstawicielami grup duszpasterskich oraz odwiedziłem przedstawicieli chorych.
Podczas tych spotkań wielokrotnie przekonywałem się o dużym zaangażowaniu wiernych i ich związku z parafią. Świadczy on o żywej wierze parafian, a także o gorliwości duszpasterskiej Księdza Proboszcza.
Parafia pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki” w Poznaniu jest aktualnie jedną z najmłodszych w Archidiecezji. Została erygowana dekretem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 1 października 2013 r. i obecna wizytacja jest pierwszą w jej historii. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dobre dzieło, że po wielu staraniach można było pozyskać grunt pod budowę przyszłej świątyni parafialnej i zaplecza potrzebnego do normalnego funkcjonowania wspólnoty.

___________________________
Przewielebny
Ksiądz mgr Jacek ROGALSKI
Proboszcz Parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki”
Poznań

W dniu 13 czerwca 2014 roku Ksiądz Arcybiskup Metropolita poświęcił plac budowy i krzyż, który stanął przy wjeździe na teren nowo budującego się kościoła. Natomiast podczas wizytacji przekazałem w imieniu Księdza Arcybiskupa kamień węgielny – cegłę poświęconą przez Ojca Świętego Franciszka, wyjętą z „drzwi świętych” Bazyliki św. Piotra na otwarcie Roku Miłosierdzia.
Zorganizowanie życia parafialnego i kierowanie pracami budowlanymi powierzone zostało Księdzu Proboszczowi Jackowi Rogalskiemu, który ochotnie podjął się tego historycznego dzieła. Przed duszpasterzem i wiernymi stoi obecnie wielkie zadanie, jakim jest budowa kościoła i zaplecza duszpastersko-mieszkalnego oraz organizacja życia parafialnego. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za podjęty z gorliwością niełatwy trud tworzenia parafii, a wszystkim parafianom za zaangażowanie i wsparcie materialne budowy kaplicy, domu parafialnego i w przyszłości nowego kościoła. Życzę, by rozpoczęte prace budowlane zostały szczęśliwie ukończone i parafia mogła się cieszyć nową świątynią.
Czas wizytacji pozwolił zwrócić szczególną uwagę na życie religijne w parafii. Ksiądz Proboszcz, oprócz prac związanych z budową kościoła, troszczy się przede wszystkim o rozwój życia religijnego wspólnoty parafialnej.  Bardzo zatem serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi za Jego osobiste zaangażowanie duszpasterskie, za troskę o powierzoną Mu parafię. Dziękuję za wszystkie podejmowane ciągle nowe inicjatywy zmierzające do uaktywnienia życia parafialnego i integracji parafian, co ma szczególne znaczenie w sytuacji organizowania nowej parafii.
Słowo podziękowania kieruję również do Księdza Wikariusza Macieja Skorupki za jego zaangażowanie i harmonijną współpracę z Księdzem Proboszczem, za pracę katechetyczną i wśród grup duszpasterskich.
Serdeczne podziękowanie kieruję także do parafian i wszystkich osób, które współpracując z Księdzem Proboszczem na różnych odcinkach swej pracy przyczyniają się do podtrzymywania i pogłębiania życia religijnego i tworzenia autentycznej wspólnoty parafialnej. Niech ich dynamizm przyczynia sią do ożywiania całej wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza osób pozostających w słabym związku z parafią i wspólnotą wierzących.
Duszpasterstwo parafialne stara się wychodzić naprzeciw potrzebom nowych czasów. Na uwagę zasługuje fakt, że w tak młodej wspólnocie parafialnej istnieje kilka grup duszpasterskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Opieką objęci są m. in.: ministranci, służba liturgiczna, grupa misyjna dzieci, dziecięca grupa św. Tarsycjusza, schola młodzieżowa, grupa młodzieżowa, Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, grupa modlitewna czcicieli „Bożego Miłosierdzia”, grupa św. Marty, Duszpasterstwo Rodzin.
Szczególnie cieszy fakt istnienia grup dziecięcych i młodzieżowych, tym bardziej, że na terenie parafii nie ma żadnej szkoły – jest to wyrazem troski duszpasterzy o młode pokolenie.
Zasadniczą potrzebą jest uzyskanie od Księdza Arcybiskupa Metropolity misji kanonicznej dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej. Pomocą w zorganizowaniu Rad niech będą Dokumenty i Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008.
Szczególne i bardzo ważne zadanie w parafii ma do spełnienia Rada Duszpasterska. Ma ona z jednej strony realizować Archidiecezjalny Program Duszpasterski, który stawia konkretne zadania związane z formacją wiernych, z drugiej zaś strony ma koordynować działania poszczególnych grup i wspólnot. To dostosowanie parafialnej działalności duszpasterskiej do programu obowiązującego w Archidiecezji jest wyrazem zaangażowania Rady w życie diecezji.
Wśród innych form duszpasterstwa należy wymienić parafialną stronę internetową czy organizowanie festynu.
Dziękując za wizytacyjne spotkanie, które służyło wzajemnemu umocnieniu się w katolickiej wierze, z myślą o dalszym rozwoju parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki” w Poznaniu przekazuję następujące szczegółowe wskazania powizytacyjne:

Wskazania duszpasterskie:

 1. Szczególnej uwadze i trosce Duszpasterzy polecam świętowanie przez wiernych niedzieli jako Dnia Pańskiego. Przypominam zwłaszcza o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Ważnym wyzwaniem duszpasterskim jest także troska o dzieci i młodzież, przede wszystkim o ich udział w niedzielnej Mszy św. oraz częste przystępowanie do sakramentów świętych.
 2. Archidiecezjalny Program Duszpasterski kładzie szczególny nacisk na rozwijanie katechezy dorosłych i to zadanie winno stanowić bardzo ważne miejsce w parafialnej pracy duszpasterskiej. Realizacja tego zadania wymaga przygotowania odpowiednich osób w Szkole Katechistów prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską. Katechiści bowiem współpracując z kapłanami, wnoszą własne doświadczenie i życiowe świadectwo. Powiększają oni szeregi tych, którzy już na tym polu pracują, na przykład w katechezie przedmałżeńskiej, która – jak wskazuje ostatni Synod Biskupów – również wymaga odnowionej organizacji, łącznie z towarzyszeniem młodym małżonkom w pierwszych latach po ślubie.
 3. Jedną z form katechizowania dorosłych, przy udziale wspomnianych katechistów, są spotkania z rodzicami przed udzieleniem sakramentów świętych ich dzieciom, a więc przed Chrztem świętym, przed Pierwszą Komunią świętą oraz przed Bierzmowaniem. Stosowne materiały pomocnicze dla tej pracy zostały przygotowanie i są dostępne. Spotkania te już istnieją, ale obecnie należy je rozbudowywać i prowadzić zgodnie ze wskazaniami programu archidiecezjalnego.
 4. Do końca kwietnia br. należy uzyskać od Księdza Arcybiskupa Metropolity misję kanoniczną dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej, a następnie kontynuować systematyczne oddzielne zebrania dla każdej z Rad i protokołowanie ich przebiegu. Członków Rad kierować na diecezjalne spotkania formacyjne.
  W pracy z Radą Duszpasterską należną uwagę trzeba poświęcać Archidiecezjalnemu Programowi Duszpasterskiemu.
 5. Katechezę młodzieży gimnazjalnej przed bierzmowaniem prowadzić nadal przez trzy lata z podziałem na grupy wiekowe. Prowadzenie części spotkań można powierzyć odpowiednio uformowanym świeckim katechistom.
 6. Należy rozwijać pracę Parafialnego Zespołu Caritas. Troska zarówno o duchowe jak i materialne potrzeby parafian jest jednym z istotnych zadań parafii. Niech ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Święty Rok Miłosierdzia zaowocuje jeszcze większą wrażliwością wszystkich wiernych na potrzeby bliźnich.
 7. Żywy Różaniec powiększyć o kolejne Róże – kobiet i mężczyzn. Co miesiąc organizować systematyczne spotkania formacyjne dla ich członków oraz zachęcać ich także do udziału w diecezjalnych spotkaniach modlitewno-formacyjnych oraz rekolekcjach.
 8. Należy powołać w parafii nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy będą służyli pomocą w częstszej posłudze wobec chorych i podczas większych zgromadzeń liturgicznych.
 9. Należy modlić się i apostołować na rzecz budzenia powołań kapłańskich i zakonnych. Konkretyzacją tego apostolstwa niech będzie powołanie w parafii Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

Wskazania administracyjne

Należy:
 1. Dokończyć prace budowlane domu parafialnego.
 2. Jak będzie to tylko możliwe rozpocząć budowę kościoła parafialnego.

Przekazując powyższe wskazania powizytacyjne ufam, że pomogą one Parafii w urzeczywistnianiu jej zadań.
Księdzu Proboszczowi, Księdzu Wikariuszowi oraz wszystkim Parafianom dziękuję za przygotowanie wizytacji.

Serdecznie pozdrawiam i z serca  b ł o g o s ł a w i ę
biskup pomocniczy poznański
Do wiadomości:
Ksiądz kanonik mgr Mateusz Misiak, Poznań
Dziekan dekanatu Poznań – Stare Miasto


ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA
Wersja: 191007
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego